top of page

Fornkili | The Old Wedge

Blad | Blade: 13,2 cm

Skaft | Handle: 12 cm

Vekt | Weight: 225 gram

Introduksjon:

La meg presentere Fornkili Bjargkljufar - Gammel-Kilen, Bergkløyveren!

Jeg ønsket å hedre viktigheten av håndtverktøy gjennom tidene, og spesielt de hvilket har tjent det spesifikke formål å bryte opp og bearbeide materialer hardere enn seg selv. I dette tilfellet valgte jeg å ta utgangspunkt i en nærmere 300 år gammel berg kile - hvilket har mest trolig blitt brukt til alt fra å bryte opp granitt til å sikre utstyr og mannskap i de nå stengte Sølvgruvene på Kongsberg.

Jeg ser for meg denne gamle kilen liggende i de overhvelmende mørke dybdene av Kongsberg Sølvgruver i hundrevis av år - rustende og glemt - i påvente av en hånd til å plukke den opp og atter ta den i bruk. Følgelig har jeg skrevet et dikt på Gammel Nordisk til ære for dette lite verdsatte verktøyet:

Gammel Nordisk:

langr ek svefn, draumr minn myrkr,

biða hondin, gefa mik styrkr.

Moderne Norsk:

Lenge jeg sov, mine drømmer mørke,

Ventende hånden, å gi meg styrke.

Fra den private samlingen til en generøs lokal kjenning fant denne kilen sin vei inn i mitt eie. Ved mine hender og vilje har jeg gitt den nytt liv og nytt formål. Gjennom ild og olje har jeg hamret den, anløpt den - og kronet den med jordens reneste gull, og det vakreste meteoritt jern fra stjernehvelven. Uverdsatt gjennom flere livstider er den endelig gjennfødt, ny og nobel! La meg presentere Fornkili - Bergkløyveren!

Beskrivelse - knivblad:

Bladet er smidd i et trelags laminat bestående av ca. 300 år gammelt myr-malm jern - resirkulert fra en gammel berg kile funnet dypt inne i Kongsberg Sølvgruver. Kjernen består av 75 lag foldet og vridd mønstersmidd stål sammensatt av gammelt sirkelsag stål fra et lokalt sagbruk her i Numedal kombiner med 15n20 nikkel stål.

Bladet er meget gravert og smykket med innlagt 24 karat gull i form av border rundt rikasso, så vel som navnet "Fornkili" - "Gammel-Kilen" i Eldre Futhark runer.

Hardhet ved egg: 58 HRC


Beskrivelse - skaft:

Skaftet er i et laminat bestående av ergonomisk formet stabilisert Poppel tre, satt i en ramme av sagblad stål fra Numedal, gravert i et dypt relief m. innlagt 24 karat gull.

Holken består av 4,5 mlrd. år gammelt meteorittjern - eldre enn vårt eget solsystem - gravert og satt inn med knivens etternavn "Bjargkljufar" - "Bergkløyver" - også i 24 karat gull; separert fra resten av skaftet via. vulkanisert fiber og kobber.

Beskrivelse - slire:

Sliren er sydd i 4 lag 2mm tykt lær m. en 1,5mm tykk hånd-skåret og gravert ramme av messing. Rammen har en matt overflate, m blankpolerte vinkler på alle sider - sydd stramt sammen m. Tigergarn ved bruk av salmaker sting.

Læret er punslet for hånd, og satt med et metall skilt hvilket bærer mine initialer "KH" i Eldre Futhark runer. Dette skiltet er laget ut av det samme myr-malm materialet som selve bladet, og gravert m. innlagt 2 karat gull.

En lærstropp holder kniven trygt fast i sliren.

Beskrivelse - Ekthetssertifikat:

N/A (ikke ferdigstilt ennå.)

Introduction:

 wanted to commemorate the importance of hand tools through out history, and especially those which were made with the expressed purpose of breaking harder materials than themselves. In this case I chose to utilize a approx. 300 year old mountain wedge which has most likely been used for everything from splitting granite to securing personnel and equipment in the now closed Silver Mines of Kongsberg city, Norway.

 

I imagine this old wedge lying in the overwhelming depth and darkness of the hollow mountain for hundreds of years, rusting away - awaiting another hand to once more pick it up and put it to use. As such - I have written a poem in Old Norse in honor of this underappreciated tool:

 

Old Norse:
langr ek svefn, draumr minn myrkr,
biða hondin, gefa mik styrkr.

 

Modern English:
long  I  slept, my dreams dark,
awaiting the hand, to give me strength.

 

From the private collection of a generous local - this wedge found it's way into my possession, and by my hands I have given it new life and new purpose. Through fire and oil I have hammered it, tempered it - and crowned it with the purest gold of earth, and most beautiful meteorite iron from between the stars. Unappreciated for several lifetimes of mortal men - finally it is reborn, new and noble! I present to you Fornkili, the Mountain Cleaver!

Description - blade:

The blade is forged in a san-mai lamination consisting of a jacket of approx. 300 year old bog-iron; re-purposed from an old chisel found deep inside the now closed Kongsberg Silver Mines. The core consists of 75 layers folded and twisted pattern welded steel - made up from an old sawmill blade from Numedal and modern 15n20 nickel steel.

The blade is heavily engraved and inlaid with 24 karat gold in the form of borders around the ricasso, as well as the knife's name "Fornkili" - the "Old Wedge" in Elder Futhark runes.

Hardness at edge: 58 HRC

Description - handle:

The handle is composed in a laminate consisting of ergonomically shaped stabilized Poplar wood, set in a frame of deep relief engraved and 24 karat gold inlaid sawblade steel w. vulcanized fiber spacers.
The  bolster is in 4,5 billion years old meteorite iron - older than our own solar system - inlaid with the knife's surname "Bjargkljufar"; Mountain Cleaver - also in 24 karat gold.
Two vulcanized fiber and one copper spacer separates the meteorite iron bolster from the rest of the handle.

Description - sheath:

The sheath is sewn in 4 layers of 2mm thick leather, w. a 1,5mm thick hand-cut and engraved brass frame. The frame has a matte front finish with mirror polished bevels on all sides - tightly stitched with Tiger Thread - utilizing saddle maker's stitches.
The leather has been hand stamped - and set with a metal plaque carrying my initials "KH" in Elder Futhark runes. This plaque is made from the same bog-iron as the jacket of the san-mai lamination blade - and equally engraved and inlaid with 24 karat gold.

 

A leather strap holds the knife firmly in place in it's sheath.

Description - Certificate of Authenticity:

N/A (not yet completed)

Fornkili-02.jpg
Fornkili-03.jpg
Fornkili-04.jpg
Fornkili-07.jpg
Fornkili-08.jpg
Fornkili-05.jpg
Fornkili-06.jpg
Fornkili-09.jpg
Fornkili-10.jpg
Fornkili-11.jpg
Fornkili-13.jpg
Fornkili-12.jpg
Fornkili-01.jpg
bottom of page