top of page

Draumr Gripnir | The Dream Grip

Blad | Blade: 13,4 cm

Skaft | Handle: 10,6 cm

Vekt | Weight: 236 gram

Beskrivelse - knivblad:

Bladet er smidd i multibar damask, bestående av to stenger ca. 192 lag foldet og vridd jernbanestål fra Numedalsbanen, kombinert med en stang ca. 48 lag foldet og vridd 15n20 stål og hov-rasper fra Klones Hest og Hov i Vågå.
Jernbanestålet utgjør kroppen av kniven, og er mykere i herdingen sin, mens egg-stålet bestående av 15n20 og hov-rasper har en fin og slitesterk hardhetsgrad på rundt 56 HRC.

hver av jernbanestål stengene i kroppen av kniven er vridd med og mot klokken for å skape et V-mønster.
Ryggen av kniven har jeg rikelig dekorert med et "tau mønster" - filt og pusset hele veien fra holken og frem til tuppen.

 

Hardhet ved egg: 56 HRC

 

Beskrivelse - skaft:

Skaftet er utformet i massivt kamelben, med mellomlegg av gravert og blankpolert messing - separert m. sort vulkanisert fiber. Holkene er i kobber fra gamle kasserte fikstur-deler fra GKN Aerospace Norway, mens de tykke messing delene m. inngraverte runer er fra prøveplater som ble brukt til testing av lasermerking i anledning forrige direktørs avgang.

I messingen er det gravert inn følgende i Futhark: Holdet klinget skarpt, men sinnet skarpere". Disse ordene kom til meg for mer enn ti år siden da jeg trente kampsport med blankvåpen. Sinnet styrer håndet, som fører klinget. Følgelig bør førstnevnte være skarpere enn sistnevnte... Ellers kan konsekvensene være uheldige.

Beskrivelse - slire:

Sliren er den mest komplekse jeg har laget til dags dato, og består av totalt seks lag 2mm tykt masurlær, m. en ramme av solid 2mm tykk kobber. Denne er kuttet ut for hånd, filt, gravert, pusset og polert. Den har en matt overflate, m. speilblanke vinkler.

Selve fremsiden av sliren har fått læret farget hvitt, for å samsvare bedre med skaftet - og jeg har laget et lite skilt som bærer navnet til kniven, gravert i Eldre Futhark på gammel nordisk. Runene leser "DRAUMR GRIPNIR".

Skiltet er fullstendig skåret, filt, gravert, pusset og polert for hånd. Som rammen rundt sliren har den en matt overflate, m. blanke sider.

Stroppen som sikrer kniven i sliren er også i messing, skjært nøye ut for hånd og behandlet på samme måte som alle de andre metall delene.

Øverst på beltestroppen har jeg montert et lite skilt med Eldre Futhark runer hvilket leser "GRIPA MIK" på gammel Nordisk, eller "Grip Meg" på Norsk.

Beskrivelse - Ekthetssertifikat:

Ekthetssertifikatet er fremstilt i 100% rent bommulspapirer fra Original Crown Mill i fargen Elfenben Hvitt. Papirets tyngde er 100gsm.

Sertifikatet er bestående av 48 sider printet i farger med laserprinter. Sidene er videre innbundet i 2mm tykt masurlær innsatt m. narvnsverte og malt med hvit akrylmaling.

Bokheftets metalldetaljer er fremstilt 100% for hånd.

Bokstørelsen er A6.

Description - blade:

The blade is forged in multi-bar Damascus, made out of two rods approx. 192 layers folded and twisted railroad steel from the Numedal Railroad, combined with one rod approx. 48 layers of folded and twisted farrier's rasps from Klones Horse and Hoof in Vågå and 15n20 steel.

The railroad steel makes out the body of the knife and is softer and absorbing, while the edge steel comprised of 15n20 steel and Ferrier's rasps have a nice and durable hardness degree of 56 HRC.

Hardness at edge: 56 HRC

Description - handle:

The handle is shaped in massive camel bone, with spacers of engraved and brightly polished brass - separated by black vulcanized fiber. The butt and bolster are of copper, previously used as fixture tools at GKN Aerospace Norway, while th thick brass piece with engraved runes are from test-plates which were used for testing laser marking for the occasion of the previous CEO stepping down.

In the brass I've engraved the following in Futhark runes: "Keep the blade sharp, but the mind sharper". These words came to me more than ten years ago while I was practicing martial arts using edged weapons. The mind guides the hand, which guides the blade. As such, the mind ought to be sharper than the latter, else consequences might be unfortunate.

Description - sheath:

The sheath is is the most complex one I have made to date - and is made out of a total of six layers 2mm thick vegetable tanned leather, with a frame of solid 2mm thick copper. This frame is cyt entirely by hand, filed, engraved and polished. It has a matte surface, with mirror polished angles.

The front of the sheath has been painted white using white acrylic leather paint  in order to better match the color of the handle, and I've made a small plaque which carries the name of the knife, engraved in Old Norse using  Elder Futhark runes. The runes reads as follows "DRAUMR GRIPNIR"

The plaque is completely cut, filed, engraved and polished by hand. As the frame around the sheath, it has a matte surface with mirror polished angles.

The metal piece on the leather strap which secures the handle to the sheath is also hand cut by hand and painstakingly crafted as all the other metal parts.

On the top of the belt strap I've attached a small plaque in copper who's Elder Futhark runes read: "GRIPA MIK" in Old Norse or "GRIP ME" in modern day English.

Description - Certificate of Authenticity:

The certificate of Authenticity er made from Ivory White100% pure cotton paper from Original Crown Mill. Paperweight is 100gsm.

The certificate is comprised by 48 pages printed in color on a laser printer. The pages are furthermore bound in 2mm thick vegetable tanned leather, treated with acrylic leather stain and painted with white acrylic leather paint.

The booklets metal parts are all created from scratch by hand.

Booklet size is A6.

Draumr Gripnir-2.jpg
Draumr Gripnir-1.jpg
Draumr Gripnir Take Two-01.jpg
Draumr Gripnir Take Two-02.jpg
Draumr Gripnir Take Two-04.jpg
Draumr Gripnir Take Two-03.jpg
Draumr Gripnir Take Two-05.jpg
Draumr Gripnir Take Two-06.jpg
Draumr Gripnir Take Two-10.jpg
Draumr Gripnir Take Two-13.jpg
Draumr Gripnir - Certificate-1.jpg
Draumr Gripnir - Certificate-3.jpg
Draumr Gripnir - Certificate-4.jpg
Draumr Gripnir - Certificate-5.jpg
Draumr Gripnir - Certificate-6.jpg
bottom of page