top of page

Kenneth H. - Knivsmeden i Numedal | The Numedal Bladesmith

Mitt hjem | My home

Velkommen til Rollag i Numedal - Norge!

Bosatt her i Rollag er jeg tilstrekkelig langt borte fra folk flest til at jeg kan nyte den buldrende dragerøsten fra essen min, mens jeg roer sjelen til klangen av hammerslag mot ambolten i kjelleren. Naboene har nok avstand til at de sannsynligvis ikke plages av hammerslag, vinkel- og båndsliper dag og natt. Numedal er det perfekte stedet for oss som liker det stille og rolig rundt oss, med flott natur og dyrelivet helt opp i verandaen sommer som vinter.

Living in Rollag, Numedal - Norway; I'm sufficiently far away from most people so that I may enjoy the roaring dragon breath of my forge, while my soul finds rest in the melodic chime of hammer strokes against the anvil. The neighbors are sufficiently distant from me so that they most likely are not bothered by sounds of hammer-strokes, angle -and belt grinders day and night. Numedal is the perfect place for those of us who enjoy the quiet life, with extraordinary nature and animal life as close as straight onto the porch, summer and winter.

Det er få ting  som kan sammenlignes med følelsen av glødende mønstersmidd stål som flytter seg under hvert hammerslag, og den enorme følelsen av tilfredshet som fyller en når en ser resultatet av ens arbeid ta form fra simple råvarer til et fullstendig ferdig verk.

There are few things comparable to the feeling of glowing hot pattern welded steel which moves under each stroke of the hammer, and the incredible feeling of satisfaction which fills one as one witnesses the result of ones hard work take shape from simple basic materials and into a complete piece.

Smie Snap-2
Forging
Forging-1
SmiOgVri-4
Tempering-1
Daily Pic-4
DailyPic-3
Secret Knife

Min filosofi | My philosophy

Jeg har min egen stil, og mine egne standarder jeg jobber etter. Jeg er en slave av estetikk, og føler at design må møte praktikalitet for å kunne produsere et tilfredsstillende produkt. Det hender folk kommer til meg og spør om jeg kan smi en "brukskniv". Jeg smir ikke annet en brukskniver. Riktignok meget nøye designet og bearbeidede brukskniver, av avanserte laminat, påkostet eksotiske materialer i form av unikt stål og eksklusive skaftmaterialer - men ikke mindre ment for bruk av den grunn.

Mitt største ønske er når du tar en av mine kniver i hånden, har du ikke lyst til å legge den bort igjen.

I've got my own style, and my own standards which I work according to. I am a slave to esthetics, and feel that design needs to meet practicality in order to be able to produce a satisfactory product. Some times people ask me if I can forge what us Norwegians call a "brukskniv" or "knife for daily use". I do not forge anything but knives meant for actual daily use. Sure, they are carefully designed and hand made with great care, in advanced laminations, afforded exotic materials in the form of unique steels and exclusive handle materials - but they are still no less meant for actual use.

It is my greatest wish that when you first wield one of my knives, you do not wish to put it back down.

Mine mål | My goals

Helt siden jeg begynte å smi kniver i 2016 har jeg hele tiden strebet etter perfeksjon og videreutvikling. Verkstedet mitt er gått fra å være et par stuebord stable oppå hverandre med en skrustikke skrudd fast i det øverste, til et noe trangt, dog langt mer ergonomisk og teknisk utstyrt verksted.

Hva angår knivene mine har jeg gått fra å lage enkle kniver i damask stål og enkelt treskaft til mer og mer graverte knivblader i multibar damask, med innlagt gull og edelstener. Skaftene har over tid blitt mer og mer intrikate, med det samme innslaget av edle metaller og edelstener slik som diamanter, rubiner, safirer og smaragder. Etter investering i mikroskop har detaljene blitt mindre, rikere og mer nøyaktige. Dette er noe jeg håper å forbedre ytterligere for hvert eneste verk jeg lager fremover.

Ever since I started forging knives in 2016, I have constantly strived for perfection and development. My workshop has gone from being a couple of living room tables stacked on top of each other with a vise screwed onto the top one, to a somewhat cramped, but far more ergonomic and technically equipped workshop.

As for my knives, I have gone from making simple knives in Damascus steel with simple wooden handles to more and more engraved knife blades in multibar Damascus, with inlaid gold and gemstones. The handles have over time become more and more intricate, with the same use of precious metals and gemstones, such as diamonds, rubies, sapphires, and emeralds. After investing in a microscope, the details have become smaller, richer, and more precise. This is something I hope to further improve with every piece I create in the future.

Potentia-25.jpg

Mine Metoder | My Methods

Vanligvis starter jeg med å tegne kniven. Jeg er ikke nevneverdig flink til å tegne - men det lønner seg allikevel å rable ned en idé på papiret før jeg starter arbeidet. Andre ganger gjør jeg alt sammen etter innfallsmetoden og på øyemål. Da overrasker jeg noen ganger meg selv.

Videre kan jeg nevne at jeg ikke liker lage enkle ting. Hvis det ikke byr på en viss grad av utfordring - føles arbeidet meningsløst. Samtidig er det viktig for meg å bruke spesielle materialer i knivene. Det seg være spesielt stål, treverk, metaller eller ben. Det må være historie bak materialene. Kniven må kunne ha en fortid hinsides min bearbeidelse.

Usually I start off by drawing the knife. I am by no means any particularily good at drawing - it does however pay off to scribble down the idea before I start working. Other times I simply improvise the whole thing and wing it - in which case I often end up surprising myself.

I may also add that I strongly dislike making "simple things"... If there is no degree of challenge - the work feels meaningless to me. At the same time - it is very important for me to use special materials for the knives. It could be special alloy of steel, wood, metals or bones. There needs the be a history behind all the materials. The knife must have a history that goes beyond simply me crafting it.

Potentia_Sheath_Drawing.jpg
Potentia-08.jpg

Bak smiforklet | Behind the Blacksmith's apron

Når jeg ikke er i smien eller på min daglige arbeidsplass - finner du meg sannsynligvis et eller annet sted i verden på en motorsykkel.

Om vinteren fremover vil du finne meg enten i skibakken eller på fjellet - hvor jeg med en knivsmeds presisjon faller og ruller ned det som måtte være av bakker og skrenter på snøbrettet mitt.

When I am not in my forge or at my daily workplace - you'll most likely find me on a motorcycle somewhere in the world.

During the next few winter seasons you'll find me either on the ski slopes or in the alpine mountains - where I with the precision of a bladesmith fall and roll down whatever hills and cliffs that may be in front of me and my snowboard.

Jeg håper du nå har fått et litt bedre bilde av hvem jeg er og hva jeg driver med...

Skulle du lure på noe - nøl ikke med å ta kontakt!

I hope that perhaps now you have a better picture of who I am and what I'm about...

If you should have any questions - do not hesitate to contact me!

Med vennlig hilsen | With sincere regards, Kenneth H. - Knivsmeden i Numedal | The Numedal Bladesmith.

bottom of page